RIS - River Information Services

Elektronisch melden (ERI)

Inleiding

Sinds 1 januari 2010 heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) het verplicht elektronisch melden op de Rijn geleidelijk ingevoerd, waarbij begonnen werd met een meldplicht voor schepen en samenstellen die containers vervoeren. Tijdens de plenaire vergadering in het voorjaar van 2017 heeft de CCR besloten de elektronische meldplicht uit te breiden tot schepen met vaste tanks aan boord. Dit besluit is op 1 december 2018 in werking getreden.

De uitbreiding van de elektronische meldplicht tot de in artikel 12.01, eerste lid, onderdelen a en d tot en met h, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) bedoelde vaartuigen is goedgekeurd door de Centrale Commissie tijdens de plenaire najaarsvergadering in 2019 en zal op 1 december 2021 in werking treden.

Vanaf 1 december 2021 zullen de gegevens die overeenkomstig de in artikel 12.01 vastgelegde meldplicht nu via de marifoon, schriftelijk of elektronisch mogen worden meegedeeld, verplicht elektronisch moeten worden gemeld. De elektronische meldplicht, die tot de genoemde datum alleen gold voor samenstellen en schepen die containers vervoeren, alsook schepen met vaste tanks aan boord, zal nu worden uitgebreid tot de onderstaande scheepstypes:

 • schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel a van het RPR die goederen vervoeren waarop het ADN van toepassing is;
 • schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel d van het RPR met een lengte van meer dan 110 meter;
 • hotelschepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel e van het RPR;
 • zeeschepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel f van het RPR;
 • schepen die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, onderdeel g van het RPR die een LNG-systeem aan boord hebben;
 • bijzondere transporten als bedoeld in artikel 1.21 zoals vermeld in artikel 12.01, eerste lid, onderdeel h van het RPR.

Het elektronisch melden vereenvoudigt de gegevensuitwisseling tussen de schepen en de verkeerscentrales in vergelijking met de meldingen die via de marifoon of schriftelijk plaatsvinden. Het elektronisch melden maakt deel uit van de Rivier Information Services (RIS) en bevordert:

 • de strategische verkeersinformatie,
 • het verkeersmanagement,
 • het voorkomen van ongevallen,
 • de statistieken,
 • de omzetting van de voorschriften.

Elektronisch melden vermindert eveneens de administratieve lasten voor de schippers en waterwegbeheerders. Het is dus een maatregel die bijdraagt aan de modernisering van de binnenvaart en bevordert het gebruik van nieuwe technologieën. Deze stap is daarom een logische stap tegen de achtergrond van de RIS-strategie van de CCR.

Top

Referentiedocumenten

 • Besluit 2020-I-12 165 kB 98 kB 119 kB
 • Besluit 2019-II-19 27 kB 68 kB 27 kB
 • Besluit 2017-I-11 318 kB 158 kB 105 kB
 • Informatieblad “Elektronisch melden in de binnenvaart” (2015) 102 kB 111 kB 106 kB 107 kB
 • RIS-strategie (2012) 318 kB 324 kB 300 kB
 • Samenvatting van de eerste evaluatieresultaten van de tenuitvoerbrenging van de elektronische meldplicht voor tankschepen door Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) (2020) 33 kB 35 kB 33 kB
Top

Pers


Persberichten


Invoering van een algemene plicht tot elektronisch melden (2020-2021) tot alle vaartuigen en bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 12.01, eerste lid, van het RPR

 • Uitbreiding van de elektronische meldplicht sinds 1 december 2021 - Einde van de gedoogperiode en aanwijzing inzake de meldplicht voor samenstellen (16.03.2022) 755 kB 730 kB 751 kB
 • De uitbreiding van de elektronische meldplicht treedt in werking op 1 december 2021, met een gedoogperiode (10.11.2021) 151 kB 153 kB 150 kB
 • Volgende uitbreiding van de elektronische meldplicht vanaf 1 december 2021 (27.10.2020) 148 kB 161 kB 157 kB
 • Plenaire voorjaarszitting 2020 (18.06.2020) 577 kB 587 kB 576 kB 570 kB
 • Plenaire najaarszitting 2019 (16.12.2019) 1871 kB 1866 kB 1862 kB 1847 kB

Uitbreiding van de elektronische meldplicht tot alle schepen met vast ingebouwde tanks aan boord (2017-2018)

 • De verplichting tot elektronisch melden treedt in werking op 1 december 2018 voor tankschepen, met een gedoogperiode van drie maanden (28.11.2018) 664 kB 663 kB 651 kB
 • Verplichting tot elektronisch melden voor tankschepen: overgangsperiode van drie maanden vanaf 1 december 2018 (19.11.2018) 271 kB 272 kB 267 kB
 • Verplichting tot elektronisch melden voor tankschepen: van de 1600 hebben 500 schepen zich ingeschreven (14.5.2018) 154 kB 158 kB 151 kB
 • Invoering van elektronisch melden voor vaartuigen met vast ingebouwde tanks aan boord vanaf 1 december 2018 (9.10.2017) 301 kB 297 kB 297 kB

BICSmail

BICSmail wordt op verzoek van Rijkswaterstaat gepubliceerd door Bureau Telematica Binnenvaart In uitvoering.


Invoering van een algemene plicht tot elektronisch melden (2020-2021) tot alle vaartuigen en bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 12.01, eerste lid, van het RPR

 • Augustus 2021 [DE] [NL]
 • December 2020 [DE] [NL]

Uitbreiding van de elektronische meldplicht tot alle schepen met vast ingebouwde tanks aan boord (2017-2018)

 • Oktober 2018 [DE] [NL]
 • Juni 2018 [DE] [NL]
Top

FAQ - Veel gestelde vragen

Moet ik me ook nog via het VHF-kanaal melden, alhoewel ik me al elektronisch (bijvoorbeeld met BICS of op een andere manier) gemeld heb?
Ja. Zodra er een aanleiding tot melden is, moet u zich ook nog via de marifoon melden om de plaats van de melding en de vaarrichting mee te delen, in aanvulling op de elektronische melding. Hiervoor moet ook:
 • de naam van het schip worden aangegeven en voor samenstellen eveneens de naam van alle vaartuigen die deel uitmaken van het samenstel,
 • met vermelding van het scheepstype en bij een samenstel, dan ook het scheepstype van alle vaartuigen die deel uitmaken van het samenstel.
Wat zijn aanleidingen tot melden?
Er is een aanleiding tot melden, wanneer u een meldgebied invaart, dit meldgebied weer verlaat, wanneer de meldgegevens zich tijdens de vaart wijzigen, er een onderbreking van de vaart is die meer dan twee uur duurt, als u moet schutten of wanneer u een teken B.11 passeert.
In welk gebied geldt dat alle schepen en samenstellen zich moeten melden?
Het gebied waarvoor de meldplicht geldt, strekt zich uit van Gorinchem (Nederland) tot Rheinfelden (Zwitserland) – wat de Rijn betreft - en geldt verder voor geheel Nederland (BPR, Binnenvaartpolitiereglement).
Waarom is het belangrijk om de meldsoftware regelmatig een update te geven?
Het scherm van de meldapplicatie geeft een herinnering als er een update beschikbaar is. Het wordt aangeraden dat u deze software-updates zo snel mogelijk downloadt en installeert om te voorkomen dat de elektronisch verzonden berichten door de ontvangende systemen niet goed verwerkt zouden kunnen worden
De meldsoftware (bijvoorbeeld BICS of Autena Marine) maken gebruik van geharmoniseerde referentiegegevens, zodat de uitwisseling van gegevens op internationaal niveau mogelijk is. Deze referentiegegevens (type schip, type container, nomenclatuur van de goederen, etc.) moeten regelmatig ge-update worden.
Wat verstaat men onder een “reis”?
Een “reis” is als het schip van de haven van vertrek (starthaven) naar de volgende haven van zijn bestemming vaart (doelhaven). Dat is bijvoorbeeld het traject dat een schip vaart van de haven(s) waar geladen wordt naar de eerste haven waar gelost wordt of een deel van de lading gelost wordt.
Ik vaar met een schip van Rotterdam naar Bazel en los en laad een deel van de lading in Duisburg. Wat is mijn start- en doelhaven?
In dit voorbeeld is de starthaven Rotterdam en de doelhaven Duisburg. Vervolgens moet er een nieuwe elektronische melding worden verzonden met Duisburg als starthaven en Bazel als doelhaven.
Moet ik de vorige lading melden als mijn tankschip leeg is maar ik onderweg ben naar de volgende doelhaven?
Ja. De vorige lading kan van invloed zijn op de berekening van het aantal blauwe kegels die het schip moet voeren. De vorige lading moet dus gemeld worden (en wel samen met het UN-nummer, de klasse en classificatiecode van de gevaarlijke goederen) en vul dan ‘0’ in voor het gewicht. Maar in sommige meldsoftware, zoals bijvoorbeeld BICS, is het ook mogelijk om een speciaal hokje hiervoor aan te vinken, namelijk ‘Empty of’.
Moet ik de diepgang in Nederland via de marifoon melden wanneer ik uit Duitsland kom terwijl ik die daar al elektronisch gemeld heb?
Nee, vanaf 1 december 2018 is het voor schepen met vast ingebouwde tanks en schepen of samenstellen die containers vervoeren, niet meer nodig de diepgang via marifoon te melden. Deze gegevens vallen namelijk ook onder de elektronische meldplicht.
Verder is het vanaf 1 december 2021 voor de andere schepen en bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 12.01, eerste lid, van het RPR ook niet meer nodig om de diepgang per marifoon te melden. Ook schepen met een lengte van meer dan 110 m, hotelschepen en zeeschepen, etc. hoeven dit dan niet meer te doen.
Waar kan ik meldprogramma’s krijgen?
Meer informatie over de beschikbare softwareprogramma’s vindt u op de website www.binnenvaart.org. Er zijn verschillende softwareprogramma’s die hiervoor geschikt zijn en informatie daarover is te vinden op de website van BICS, of bij Autena Marine.
Ik heb technische problemen bij het invoeren of verzenden van elektronische meldingen. Tot wie moet ik me wenden?
Gelieve u te wenden tot de desbetreffende helpdesk van uw softwareleverancier.
Moet ik me bij iedere verkeerscentrale melden?
Nee, vanaf 1 december 2021 is het niet meer nodig bij iedere verkeerscentrale alle gegevens te melden als het schip tijdens zijn reis door verschillende sectoren vaart. Men moet zich wel via marifoon melden als men het bord B.11 passeert.
Naar wie moet ik mijn elektronische melding zenden?
De elektronische melding moet gestuurd worden naar de dienst die bevoegd is voor de sector waar het schip vaart (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat voor Nederland, verkeerscentrale Duisburg, verkeerscentrale Oberwezel, verkeerscentrale Gambsheim of verkeerscentrale Bazel).
Mag de medewerker van een verkeerscentrale mijn meldgegevens aan derden (bijvoorbeeld aan de scheepvaartpolitie) doorgeven?
De gemelde gegevens zijn aan de specifieke voorschriften inzake de bescherming van gegevens onderworpen en mogen slechts onder de strenge voorwaarden van deze voorschriften aan derden (bijvoorbeeld in geval van averij aan de reddings- en hulpdiensten) doorgegeven worden. Geanonimiseerde gegevens mogen worden doorgegeven aan diensten die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van statistieken.
Mijn elektronische meldingen worden door derden verzonden. Waar moet ik op letten?
U moet zich ook nog via marifoon melden om mee te delen waar u zich bevindt en wat uw vaarrichting is. Indien nodig moet u de operator in de verkeerscentrale melden welke elektronische melding de laatste was en dus de melding is waar de verkeerscentrale vanuit moet gaan.
Kan ik via de verkeerscentrale de blauwe kegels/lichten of het samenladingsverbod op mijn schip laten berekenen?
Nee. De schipper is verantwoordelijk voor de tekens die zijn schip en de lading van zijn schip betreffen.
Ik vaar vanaf de Rijn de Moezel in of omgekeerd. Moet ik mij zowel bij de sluis van Koblenz als bij de verkeerscentrale van Oberwezel melden?
Dat is tot de aanpassing van de meldplicht op de Moezel – gepland voor 1.7.2021 - nog het geval. Zodra de technische systemen van de overheidsinstanties aan de Rijn en Moezel onderling compatibel zullen zijn, zal dat worden meegedeeld. Als u moet schutten, moet u nog steeds per marifoon met de sluis van Koblenz een afspraak maken.
Wat moet de schipper van een samenstel doen wanneer hierin schepen zijn opgenomen die nog nooit onderdeel hebben uitgemaakt van de oorspronkelijke formatie?
De schipper van het meldplichtige samenstel moet, alvorens de riviergedeelten binnen te varen die worden genoemd in artikel 12.01, derde lid, van het RPR, alle maatregelen overeenkomstig artikel 12.01 van het RPR nemen om aan de meldplicht te voldoen.
De melding moet in het kader van de elektronisch meldplicht geschieden overeenkomstig de bepalingen van Deel IV, 'Standaard voor het elektronisch melden van schepen in de binnenvaart', van ES-RIS.
Indien een schip binnen het samenstel wegvalt of onmiddellijk door een ander moet worden vervangen, moet de schipper van het samenstel deze wijziging in de melding (laten) aanbrengen alvorens de riviergedeelten binnen te varen die worden genoemd in artikel 12.01, derde lid, van het RPR.

Top

Nuttige links

autena


Autena - Leverancier van de software “ContainerPlanner”

Autena is de fabrikant van de software ‘ContainerPlanner’, een softwareprogramma dat specifiek ontwikkeld is voor het vervoer van containers door binnenvaartschepen. Deze software is ontwikkeld voor toepassing in de praktijk en biedt de schipper de mogelijkheid met een paar muis-clicks een stuwplan te maken. De software kan ook de stabiliteit van het schip berekenen overeenkomstig het stuwplan. Het biedt ook ondersteuning bij het vervoer van gevaarlijke goederen en berekent het aantal blauwe kegels overeenkomstig de ADN-voorschriften. ContainerPlanner maakt een elektronische melding die in alle opzichten voldoet aan de EDIFACT-Standaard voor elektronisch melden in de binnenvaart.


BICS


BICS - Nederlands Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem

Deze website is bedoeld voor gebruikers van BICS en anderen die betrokken zijn bij elektronisch melden in de binnenvaart. Schippers, (binnenvaart)bedrijven, vaarwegbeheerders, ontwikkelaars van RIS-technologie en andere geïnteresseerden treffen op deze site alle informatie aan over het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem en verder de toepassingen en standaarden die hiermee samenhangen.


WSV


ELWIS - Duits elektronisch informatiesysteem voor de waterwegen

Via de elektronische vaarweginformatiedienst ELWIS wordt alle scheepvaartrelevante informatie voor de Duitse federale waterwegen gepubliceerd. Deze informatie is bedoeld om de veiligheid op het water te verhogen en de planning van reizen te vereenvoudigen. Bijzonder aan de publicaties in ELWIS is dat alle relevante informatie hier centraal beschikbaar is. Alle gepubliceerde informatie in ELWIS wordt regelmatig aan een kwaliteitsborgingsproces onderworpen om te zorgen dat de inhoud juist, actueel en volledig is. In ELWIS staat ook de abonnementsformule ELWIS-Abo tot beschikking. De gebruikers kunnen zich via deze service abonneren op bepaalde informatie uit ELWIS en deze afhankelijk van hun persoonlijke instellingen automatisch ontvangen per e-mail. Alle informatie die wordt gepubliceerd via ELWIS en ELWIS-Abo wordt gratis verstrekt door de Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), de Duitse waterwegbeheerder en scheepvaartautoriteit.


e-ris


e-RIS - Informatiesysteem voor de Bovenrijn

e-RIS is een informatieportaal voor de binnenvaart voor het gedeelte van de Bovenrijn tussen Bazel en Lauterbourg. Dit meertalige portaal (in Frans, Duits, Nederlands en Engels) biedt verkeersinformatie (waaronder het aantal schepen in elk stuwpand en de geschatte wachttijd bij elke sluis), waterstanden, vrije doorvaarthoogte, beschikbaarheid en stremming van sluiskolken, berichten aan de scheepvaart. De kenmerken van de kunstwerken zijn ook beschikbaar: sluizen, bruggen, kades, ligplaatsen…(contactgegevens, afmetingen, beperkingen en beschikbare diensten). Al deze informatie wordt aangeboden in de vorm van tabellen, maar ook op een interactieve kaart. Voor elk geïdentificeerd schip wordt de geschatte aankomsttijd aangegeven, waarbij deze informatie alleen toegankelijk is voor rechthebbenden (volgens de bepalingen van de AVG).


Berichten aan de scheepvaart

Duitsland:https://www.elwis.de
België: 
   - Vlaanderen:https://www.visuris.be/scheepvaartberichten
   - Wallonië:https://spw-nts.periskal.com
Frankrijk:http://www.vnf.fr/avisbat/RechercheAvisWebAction.do
Nederland:https://www.vaarweginformatie.nl
Zwitserland:https://port-of-switzerland.ch/news-schifffahrt/
Top

Fotobibliothek

Invoering van een algemene plicht tot elektronisch melden (2020-2021) tot alle vaartuigen en bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 12.01, eerste lid, van het RPR

 

Uitbreiding van de elektronische meldplicht tot alle schepen met vast ingebouwde tanks aan boord (2017-2018)

 

 

Top