Technische voorschriften voor binnenvaartschepen

Inleiding

Het beginsel van de vrije scheepvaart gaat voor de CCR van oudsher hand in hand met het tot stand brengen van randvoorwaarden die de veiligheid en vlotte afwikkeling in de scheepvaart moeten waarborgen.

Daarom heeft de CCR voor de uitrusting en veiligheid van schepen technische regelgeving opgesteld. Het eerste Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) dateert van 1905. Dit reglement werd regelmatig gemoderniseerd en aan de technische ontwikkeling aangepast. Het Reglement van Onderzoek is in het verleden meermaals geheel herzien. De laatste grote herzieningen vonden plaats in 1976, 1995, 2006 en 2020.

De bevoegdheid van de CCR om reglementen uit te vaardigen is met name gegrond op de artikelen 1 en 22 van de Akte van Mannheim. Dit verdrag is in de 19e eeuw tot stand gebracht en stoelt op het beginsel van een gelijke behandeling voor het hele Rijnstroomgebied.

Elk schip op de Rijn moet over een certificaat van onderzoek beschikken. Dit certificaat wordt na een inspectie van het schip afgegeven door een Commissie van Deskundigen. Rijnvaartschepen kunnen dit certificaat bij een Commissie van Deskundigen naar vrije keuze aanvragen, ongeacht in welk land of de nationaliteiten die in het spel zijn.

Het Reglement van Onderzoek bevat de voorschriften op grond waarvan de Commissies van Deskundigen een certificaat van onderzoek afgeven. Formeel gezien richt het Reglement van Onderzoek zich dus tot de Commissies van Deskundigen. Praktisch gezien vorm het Reglement van Onderzoek een objectieve - dat wil zeggen voor alle Rijnvaartschepen geldende - compilatie van technische eisen.

Gezien de hoge kwaliteit van deze regelgeving, die een weerspiegeling vormt van de laatste stand van de techniek, is het Reglement van Onderzoek geleidelijk aan in heel Europa hét referentiekader geworden voor de bouw van nieuwe schepen, ongeacht of de schepen bestemd zijn voor het bevaren van de Rijn of andere waterwegen, hoewel het reglement juridisch gezien alleen van toepassing is op de Rijn. De bepalingen van het Reglement van Onderzoek zijn vrijwel volledig overgenomen in de voorschriften van de ECE-VN (in het kader van de aanbevelingen inzake technische voorschriften voor binnenvaartschepen – Herziene resolutie nr 61) en door de Europese Unie (Richtlijn 82/714/EG, die werd vervangen door Richtlijn 2006/87/EG 62 kB 63 kB 60 kB 58 kB ).

In deze Communautaire richtlijn van 2006 (Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen) werd een volledige harmonisatie bereikt met de technische voorschriften in de Rijnregelgeving (voor de binnenwateren van zone 3). De CCR heeft op basis van deze harmonisatie de geldigheid van communautaire certificaten op de Rijn erkend (Protocol 2007-II-21 70 kB 41 kB 70 kB ). De Rijncertificaten zijn overigens op hun beurt erkend op alle waterwegen van de EU. Sindsdien wordt de aanpassing van de Rijnregelgeving en die van de EU gecoördineerd om de gelijkluidendheid te behouden.

Deze gelijkluidendheid van de CCR- en EU-voorschriften werd voortgezet in de Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor de binnenvaart (ES-TRIN). Deze standaard staat in vier talen ter beschikking (Duits, Engels, Frans en Nederlands) en bevat de voorschriften van Richtlijn 2006/87/EG en het Reglement van Onderzoek in geharmoniseerde vorm. De standaard bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenvaartschepen, specifieke bepalingen voor bepaalde scheepstypen zoals passagiersschepen en containerschepen, bepalingen met betrekking tot de modellen voor de binnenschipcertificaten en instructies voor de toepassing van de technische standaard.

In het rechtskader van de EU en de CCR (dat wil zeggen, in de Richtlijn (EU) 2016/1629 die Richtlijn 2006/87/EG vervangt en in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn) is een verwijzing naar de ES-TRIN opgenomen. Deze uniforme standaard geldt voor de Rijn en alle binnenwateren van de Europese Unie

ES-TRIN

De verschillende versies van de ES-TRIN zijn te vinden op de website van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI).

Het bijzondere aan deze technische voorschriften is dat zij – globaal gezien – weliswaar stringent zijn, maar ook flexibel. Stringent, omdat de voorschriften technologisch gezien de strengste en meest vooruitstrevende in hun soort zijn, maar ook flexibel, omdat voor de implementatie diverse modaliteiten voorzien zijn, zoals:

  • overgangsbepalingen op grond waarvan de verworven rechten van reeds bestaande schepen gerespecteerd kunnen worden;
  • tijdelijke voorschriften voor drie jaar: voordat de CCR een nieuw technisch voorschrift aanneemt, kan de CCR het voorschrift drie jaar lang testen; na de testperiode wordt het voorschrift hetzij definitief opgenomen, of weer geschrapt;
  • afwijkingen van de voorschriften: een scheepsexploitant kan een verzoek indienen voor de toepassing van een andere technologie dan wat in het reglement voorzien is (door middel van een zogenoemde “aanbeveling”), op voorwaarde dat hij kan aantonen dat deze technologie vergelijkbare eigenschappen heeft; dit soort ontheffingen voor de toepassing van een alternatieve technologie kan ertoe leiden dat de voorschriften gewijzigd worden.
Top

Het Comité Reglement van Onderzoek

De technische voorschriften voor schepen worden opgesteld door het Comité Reglement van Onderzoek.

Belangrijkste taken:
Technische veiligheid van schepen, bouw en uitrusting van vaartuigen

Dit comité is verantwoordelijk voor de volgende regelgeving:
Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR), inclusief de dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen.

  • wijziging van het ROSR in het licht van de recente ontwikkelingen of verworven inzichten
  • samenwerking met de Europese Commissie op het gebied van de technische voorschriften die van toepassing zijn op binnenvaartschepen
  • vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen en andere emissies door scheepsmotoren
  • het volgen van de werkzaamheden van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) op het gebied van de technische voorschriften
  • toekenning van ontheffingen door middel van aanbevelingen voor de Commissies van Deskundigen met betrekking tot afwijkingen (deze taak is gedelegeerd aan de Werkgroep Reglement van Onderzoek)
  • opstellen van dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen
  • organisatie van bijeenkomsten van de Commissies van Deskundigen.

Voorzitter van het comité: de heer Fabrice DALY, Plv. Commissaris van Frankrijk
Secretariaat: dhr. BOYER

Werkgroep: Werkgroep Reglement van Onderzoek (RV/G)

Kalender vergaderingen

Werkprogramma 115 kB 106 kB 108 kB

Top

Het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR)

In het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) is de procedure vastgelegd voor de afgifte van certificaten aan schepen door de Commissies van Deskundigen. Voor de technische voorschriften die in dat geval van toepassing zijn, verwijst het ROSR naar de ES-TRIN.

Structuur van het Reglement van Onderzoek (ROSR)

1.Algemene bepalingen
2.Procedures

Bijlagen

A.Aanvraag van een onderzoek
O.Lijst van de aan het certificaat van onderzoek volgens artikel 1.04 als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen en modaliteiten voor de erkenning van die bevoegdheidsbewijzen
Top

Dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen en de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.07 van het ROSR

In het belang van een eenvoudige en uniforme toepassing van dit reglement kan de Centrale Commissie dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen en de, op grond van dit reglement bevoegde autoriteiten, vaststellen. De delegaties brengen deze dienstinstructies ter kennis van de Commissies van Deskundigen en de bevoegde autoriteiten. De Commissies van Deskundigen en de bevoegde autoriteiten dienen zich aan deze dienstinstructies te houden.

Door de invoering van de ES-TRIN zijn alle dienstinstructies van het ROSR komen te vervallen. De dienstinstructies in de ES-TRIN met betrekking tot de voorschriften in de ES-TRIN gelden echter als dienstinstructies als bedoeld in het ROSR.

De Centrale Commissie heeft de bevoegdheid om dienstinstructies vast te leggen overgedragen aan haar Comité Reglement van Onderzoek.

Top

Aanbevelingen aan de Commissies van Deskundigen overeenkomstig artikel 2.2 van het ROSR

Wanneer in de bepalingen van de ES-TRIN is vastgelegd dat op een vaartuig bepaalde materialen, inrichtingen of uitrustingen moeten worden gebruikt of zich aan boord moeten bevinden, of dat bepaalde bouwkundige maatregelen moeten worden getroffen of een bepaalde plaatsing moet worden nageleefd, kan de Commissie van Deskundigen toestemming verlenen voor de toepassing of de aanwezigheid aan boord van dit vaartuig van andere materialen, inrichtingen of uitrustingsstukken, dan wel dat andere bouwkundige maatregelen worden getroffen of een andere opstelling wordt gekozen, op voorwaarde dat deze op grond van een aanbeveling van de Centrale Commissie als gelijkwaardig zijn erkend.

Deze mogelijkheden zijn nader bepaald in artikel 2.2 van het ROSR.

De Centrale Commissie heeft de bevoegdheid om ontheffingen toe te kennen, overgedragen aan haar Werkgroep Reglement van Onderzoek.

Top

Gemeenschappelijke bijeenkomsten van de Commissies van Deskundigen

Met het oog op een uniforme toepassing van de technische voorschriften en om vragen over de praktische toepassing te kunnen beantwoorden, komen de deskundigen van de Commissies van Deskundigen van de CCR-lidstaten elke paar jaar bijeen 22 kB 20 kB 22 kB 20 kB . In 2008 heeft deze bijeenkomst voor het eerst plaatsgevonden samen met vertegenwoordigers van de Commissies van Deskundigen en bevoegde autoriteiten uit de EU-lidstaten. In 2012 werd deze bijeenkomst georganiseerd in Breslau (Wroclaw) 92 kB 95 kB 131 kB 56 kB en in 2018 in Wenen 518 kB 504 kB 521 kB 534 kB .

Top