Juridische en sociale aangelegenheden

Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart

CLNI 1988

Het Verdrag van Straatsburg van 1988 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 1988) is in navolging van het Verdrag van 1976 inzake de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (LLMC) tot stand gekomen. Het Verdrag stelt zowel de scheepseigenaren en hun bemanningen als de hulpverleners of bergers in staat hun aansprakelijkheid voor talrijke vorderingen die voortvloeien uit één en hetzelfde schadegeval te beperken tot een bepaald maximaal aansprakelijkheidsbedrag. De aansprakelijkheidsgrens wordt vastgesteld aan de hand van de grootte van het schip. Deze laatste wordt bepaald volgens bepaalde criteria, zoals de waterverplaatsing, de aandrijvende kracht, het laadvermogen of het aantal passagiers dat een passagiersschip mag vervoeren.

De maximale aansprakelijkheidsbedragen worden in Special Drawing Rights (SDR, bijzondere trekkingsrechten) uitgedrukt om veilig te stellen dat deze bedragen in alle verdragsluitende staten identiek zijn. Deze bijzondere trekkingsrechten zijn een rekeneenheid die door het Internationaal Garantiefonds zijn ingevoerd en waarvan de tegenwaarde in euro dagelijks op de website van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) wordt aangegeven (https://www.imf.org).

Deze bedragsmatige aansprakelijkheidsbeperking maakt een betere inschatting van het aansprakelijkheidsrisico mogelijk en helpt op deze manier de verzekeraars producten aan te bieden die zijn aangepast aan de specifieke risico’s en markt van de binnenvaartsector, zonder dat deze garanties een excessieve last voor het bedrijfsleven vormen.

De aansprakelijkheidsbeperking kan tot stand komen door een fonds te vormen, waarin het maximale aansprakelijkheidsbedrag wordt ingelegd, of door een verweermiddel in te roepen in het kader van het proces. De procedurele details worden krachtens het CLNI 1988 door de verdragsluitende staten geregeld.

Het CLNI 1988 is op 4 november 1988 aangenomen en op 1 juni 1997 in werking getreden. Het CLNI 1988 is geratificeerd door Duitsland, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Op 7 juni 2018 werd het door Duitsland, Luxemburg en Nederland opgezegd met ingang van 1 juli 2019.

 • Verdrag van 1988 161 kB
 • Voorbereidende werkzaamheden:
  • Inhoudsopgave 61 kB 60 kB 67 kB
  • Verloop van de Conferentie van Straatsburg 227 kB 201 kB 206 kB
  • Resolutie 1988-I-2 van de CCR 72 kB 71 kB 73 kB
  • Openingsrede van de Secretaris-Generaal van de CCR 145 kB 152 kB 190 kB
  • Agenda van de Conferentie van Straatsburg 63 kB 68 kB 76 kB
  • Reglement van Orde van de Conferentie van Straatsburg 170 kB 172 kB 198 kB
  • Tekst van het ontwerp-Verdrag van Straatsburg, zoals voorgelegd aan de Conferentie 2592 kB 2568 kB
  • Memorie van toelichting van het Secretariaat 695 kB 633 kB 674 kB
  • Slotakte van de Conferentie van Straatsburg 191 kB 190 kB 194 kB
  • Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) 3373 kB 3373 kB 3373 kB
  • Ondertekening van door de Conferentie van Straatsburg aangenomen akten 51 kB 47 kB 58 kB
  • Deelnemerslijst 185 kB
Top

CLNI 2012

Het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CNLI 2012) komt grotendeels overeen met het CLNI 1988. In 2007 hebben de staten bij het CLNI 1988 besloten een herziening voor dit Verdrag in gang te zetten, enerzijds om het Verdrag ook voor andere landen aantrekkelijk te maken en met name open te stellen voor staten die niet over een rechtstreekse bevaarbare verbinding met de Rijn of Moezel beschikken, en anderzijds om de aansprakelijkheidsgrenzen, die meer dan twintig jaar geleden waren overeengekomen, bij te stellen.

De Diplomatieke Conferentie die op 27 september 2012 is bijeengeroepen door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) gesloten.

Het CLNI 2012 vertoont voornamelijk op de volgende punten verschillen ten opzichte van het CLNI 1988:

 • Het geografische toepassingsgebied van het CLNI 2012 wordt uitgebreid. Het Verdrag is inderdaad niet langer alleen van toepassing op de Rijn en de Moezel, maar op alle binnenvaarwegen, waaronder met name de Donau, Elbe, Oder en Sava genoemd kunnen worden. De verdragsluitende staten hebben echter de mogelijkheid andere regelingen te treffen voor vaarwegen zonder belang voor het internationale vervoer.
 • De algemene aansprakelijkheidsgrenzen voor vorderingen met betrekking tot persoonlijke of materiële schade worden sterk verhoogd in het licht van de inflatie en de aangenomen verhogingen in de zeevaart. Deze bedragen worden inderdaad verdubbeld.
 • Het Verdrag roept voor het eerst aansprakelijkheidsgrenzen in het leven voor de vergoeding van schade veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze maximale aansprakelijkheidsbedragen zijn het dubbele van de algemene aansprakelijkheidsgrenzen, waarbij echter telkens een minimaal aansprakelijkheidsbedrag van 10 miljoen SDR geldt.
 • De aansprakelijkheidsgrenzen voor vorderingen van de passagiers op passagiersschepen worden met 66% verhoogd. Bovendien is de huidige minimale aansprakelijkheidsgrens van 720.000 SDR verhoogd naar 2 miljoen SDR. In de laatste plaats is de regeling geschrapt dat het maximale aansprakelijkheidsbedrag in geen geval hoger mag zijn dan 12 miljoen SDR.
 • Het CLNI 2012 schept bovendien een procedure die het mogelijk maakt om de maximale bedragen te wijzigen zonder een nieuw verdrag te sluiten. Overeenkomstig deze vereenvoudigde herzieningsprocedure beoordeelt de secretaris-generaal van de CCR regelmatig in hoeverre de waarde van de maximale aansprakelijkheidsbedragen is verminderd onder invloed van de algemene geldontwaarding en legt hij een wijzigingsvoorstel aan de verdragsluitende staten voor bij een ontwaarding van ten minste 10%. Dit voorstel treedt voor de lidstaten 21 maanden na de notificatie in werking, tenzij het voorstel binnen 1 jaar na de notificatie wordt afgewezen door een derde deel van de verdragsluitende staten.

Het CLNI 2012 treedt in werking zodra vier staten hun akte van bekrachtiging hebben neergelegd, terwijl het CLNI 1988 daarbij dan buiten werking treedt. Na Servië in 2013, Luxemburg in 2014 en Hongarije in 2018 heeft Nederland op 7 juni 2018 haar akte van aanvaarding voor het CLNI 2012 neergelegd (zie de stand van ondertekeningen en ratificaties van het CLNI 2012). Voorts hebben Nederland, Duitsland en Luxemburg op dezelfde dag kennis gegeven van hun opzegging van het CLNI 1988 met ingang van 1 juli 2019.

 • Verdrag van 2012 41 kB 40 kB 41 kB 39 kB
 • Kennisgeving aan de Verdragsluitende Staten inzake de wijziging van de aansprakelijkheidsgrenzen 222 kB 188 kB 185 kB
 • Aanvullende verduidelijkingen met betrekking tot de toepassing van de vereenvoudigde procedure ter wijziging van aansprakelijkheidsgrenzen 240 kB 250 kB 260 kB
 • Voorbereidende werkzaamheden:
  • Verslag van de Diplomatieke Conferentie 123 kB
  • Inleidende speech van mevrouw Belliard van de Diplomatieke Conferentie 11 kB
  • Ontwerp van het Herziene versie van het Verdrag 68 kB 57 kB 57 kB 72 kB
  • Synoptische tabel van het door het ontwerp voor en herzien versie van het CLNI 110 kB 109 kB 117 kB 126 kB
  • Mededeling van de Nederlandse delegatie 39 kB 39 kB 37 kB 37 kB
  • Mededeling van de IVR 26 kB 23 kB 29 kB 26 kB
  • Mededeling van de Franse delegatie 21 kB 23 kB 20 kB 18 kB
  • Mededeling van de Hongaarse delegatie 16 kB 18 kB 17 kB 15 kB
  • Ontwerpverklaring van de staten bij het CLNI 9 kB 14 kB 9 kB 9 kB
  • Mededeling van de Luxemburgse delegatie 12 kB 12 kB 12 kB 11 kB
  • Voorstel van de voorzitster van de deskundigengroep 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB
  • Mededeling van de Servische delegatie 20 kB
  • Voorgestelde redactionele wijzigingen van de Duitse delegatie 300 kB
  • Room paper n° 1 13 kB
  • Slotakte 8375 kB
 • Presentatie “CLNI 2012: wat verandert” 20930 kB

Prezi

Top

Ondertekeningen en ratificaties van het CLNI 2012

Dit Verdrag stond van 27 september 2012 tot en met 26 september 2014 open voor ondertekening door Staten op de zetel van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg, het is op 1 juli 2019 in werking getreden.

Deelnemende staten Ondertekening Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of toetreding
Duitsland1 11 juli 2013 ratificatie 27 september 2018
Oostenrijk    
België2 27 september 2012 ratificatie 25 augustus 2022
Bulgarije    
Frankrijk 27 september 2012  
Hongarije   toetreding 7 maart 2018
Luxemburg3 27 september 2012 ratificatie 25 september 2014
Nederland4 29 november 2012 aanvaarding 7 juni 2018
Polen 3 december 2013  
Servië5 18 januari 2013 ratificatie 18 juni 2013
Slowakije    
Zwitserland    

1 Voorbehoud van Duitsland
De Duitse Bondsrepubliek behoudt zich krachtens artikel 18, eerste lid, van het Verdrag het recht voor de bepalingen van het Verdrag niet of slechts gedeeltelijk toe te passen met betrekking tot de vorderingen zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, letters a) en c), van het Verdrag alsmede met betrekking tot de schepen zoals bedoeld in artikel 18, eerste lid, letter d), van het Verdrag.
2 Voorbehoud van België
Overeenkomstig artikel 18, lid 1, a) van het Verdrag, behoudt het Koninkrijk België zich het recht voor de toepassing van de regels van het Verdrag uit te sluiten ten aanzien van vorderingen voor schade, veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water.
3 Voorbehoud en Verklaringen van Luxemburg
Voorbehoud:
Het Groothertogdom Luxemburg sluit overeenkomstig artikel 18, eerste lid, vorderingen voor schade veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water uit.
Verklaringen:
Het Groothertogdom Luxemburg verklaart overeenkomstig artikel 15, tweede lid, dat het in artikel 1 genoemde Verdrag alleen van toepassing is op de Moezel en het bevaarbare gedeelte van de Sûre.
Onverminderd de rechten met betrekking tot vorderingen ter zake van dood of letsel als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag, hebben vorderingen met betrekking tot schade aan kunstwerken van havens, aan dokken, waterwegen, sluizen, stuwen, bruggen en hulpmiddelen bij de navigatie, voorrang boven andere vorderingen.
4 Voorbehoud van Nederland
Het Koninkrijk der Nederlanden behoudt zich krachtens artikel 18, eerste lid, letter a), van het Verdrag met betrekking tot het Europese gedeelte van Nederland het recht voor de toepassing van de regels van het Verdrag geheel uit te sluiten ten aanzien van vorderingen voor schade, veroorzaakt door de wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water.
5 Voorbehoud van Servïe
Overeenkomstig artikel 18, eerste lid, van het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) verklaart de Republiek Servië dat zij de regels van dit Verdrag niet zal toepassen ten aanzien van vorderingen voor schade veroorzaakt door een wijziging van de fysische, chemische of biologische kwaliteit van het water alsook ten aanzien van vorderingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, letters d) en e), van dit Verdrag.

Top

Publicaties en manifestaties

Artikelen

 • Die Haftungsbeschränkung zwischen CMNI und CLNI 204 kB
  Rechtsanwalt Dr. Martin Fischer, TransportRecht Oktober 2013
 • Adoption of the CLNI 2012 - what has changed compared with CLNI 1988? 1460 kB
  Cécile Tournaye, TransportRecht Juni 2013
 • Intérêt de la CLNI 2012 pour la navigation Intérieure en Europe 492 kB
  Cécile Tournaye, DMF septembre 2013
 • Revision of Strasbourg Convention on the limitation of liability in inland navigation 51 kB
  Dr Anastasiya Kozubovskaya-Pelle, JIML 18 [2012]
 • La révision de la CLNI : Quelle effectivité dans le contexte européen ? 917 kB
  Cécile Tournaye, CCNR, DMF juillet-août 2011

 

Perscommuniqué

 • Sluiting van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) 138 kB 129 kB 122 kB 138 kB
 • Hongarije treedt toe tot het CLNI 2012 218 kB 219 kB 216 kB 216 kB
 • Ratificatie van het CLNI 2012 en opzegging van het CLNI 1988 479 kB 477 kB 480 kB 477 kB

 

Workshop

Top

Fotogalerij

Top