RIS in het kader van de CCR

Werkzaamheden van de CCR voor RIS

Volgens de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) leent de RIS zich ervoor de veiligheid en concurrentiepositie van de binnenvaart te verhogen en te verbeteren. Al met Besluit 1998-I-24 13 kB 13 kB had de CCR haar technische comités opdracht gegeven de ontwikkeling van RIS te ondersteunen. Naar aanleiding daarvan werd met Besluit 2001-II-19 47 kB 49 kB 44 kB een omvangrijk rapport aangenomen, waarin de nieuwe technologieën werden geïntroduceerd en toepasselijke maatregelen werden voorgesteld. Tegelijkertijd werden de taken van de bestaande werkgroep Inland ECDIS uitgebreid en werd de Werkgroep RIS ingesteld die ressorteert onder het Comité Politiereglement.

Aansluitend nam het CCR het volgende aan:

Op basis van het aannemen van de standaarden voerde de CCR voor bepaalde schepen die containers vervoeren, de verplichting tot elektronisch melden in. Bovendien stelt de CCR momenteel de regelgevende en organisatorische voorwaarden op voor de uitrustings- en gebruiksverplichting van Inland AIS-apparatuur in de Rijnvaart. Verder heeft de CCR besloten dat een schepen die met een Inland AIS-apparaat moeten zijn uitgerust (uitgezonderd veerponten) aanvullend uitgerust dienen te zijn met een Inland ECDIS-apparaat in de informatiemodus of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem 177 kB 173 kB 172 kB . Alle actuele werkzaamheden van de CCR voor RIS zijn opgenomen in het werkprogramma 145 kB 113 kB 142 kB

De richtlijnen, de standaarden, evenals het Handboek voor de Marifonie zijn als zodanig niet bindend. Daarom heeft de CCR in haar reglementen Voorschriften voor RIS-diensten en -uitrustingen opgenomen waarmee bindend diensten worden ingevoerd, uitrustingen worden gereglementeerd en de scheepvaart tot het naleven van de standaarden wordt verplicht.

De plenaire vergadering van de CCR beslist op basis van voorstellen van de comités en werkgroepen over wijzigingen van haar reglementen. Daarentegen heeft de CCR met betrekking tot RIS op grote schaal beslissingsbevoegdheden voor het wijzigen van de desbetreffende bestaande richtlijnen en standaarden of bepaalde delen daarvan aan haar organen en deskundigengroepen overgedragen. Daarmee wil de CCR bereiken dat de standaarden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk inspanning kunnen worden aangepast aan de technische ontwikkeling en actuele ervaringen.

Top

Werkgroep RIS

Met Besluit 2001-II-19 47 kB 49 kB 44 kB heeft de CCR de Werkgroep RIS ingesteld. Deze is voortgekomen uit de ad hoc Werkgroep Inland ECDIS. De taken en vastgestelde werkwijzen die destijds bij instelling van de groep werden overgedragen, blijven leidraad bij de werkzaamheden.

Om het inzetten van RIS te bevorderen, organiseert de werkgroep RIS van de CCR om de 3 jaar een RIS-workshop. De laatste workshop vond plaats in november 2017.

Top

RIS-strategie van de CCR

In het kader van haar voorjaarsvergadering van 2012 heeft de CCR haar strategie voor de verdere ontwikkeling van de RIS aangenomen. Deze strategie heeft de CCR reeds in het najaar 2011 in het kader van een workshop en vervolgens bij een hoorzitting uitvoerig met de internationale beroepsorganisaties besproken om zich ervan te verzekeren dat het scheepvaartbedrijfsleven zich de strategie eigen kan maken en dat de strategie zo veel mogelijk aan de behoeften van het scheepvaartbedrijfsleven beantwoordt. De strategie zal op middellange termijn de implementatie van de RIS op de Rijn bepalen. Hiermee heeft zij een belangrijke mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van de RIS, die de CCR tien jaar tevoren met het aannemen van de Inland ECDIS-standaard en de daarmee ingevoerde procedure van de standaardisering van de RIS in Europa doorslaggevend heeft gestart.

De strategie is gebaseerd op de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden van de CCR en EU met betrekking tot de RIS evenals op de implementatie van de RIS door de CCR-lidstaten. De strategie noemt de doelen van de CCR, die in de toekomst door de RIS ondersteund kunnen worden, en de geschikte maatregelen daartoe. In totaal betreft het 26 maatregelen, die de werkgroep qua belang en urgentie heeft beoordeeld, en waarvan vier door het Comité Politiereglement van de CCR in haar actuele werkprogramma 145 kB 113 kB 142 kB zijn opgenomen onder vermelding dat de uitvoering daarvan prioritair is. Met deze maatregelen wordt in het bijzonder beoogd:

  • minimumeisen voor Inland ECDIS-systemen in de informatiemodus (of een daarmee vergelijkbare systeen voor het visualiseren van elektronische binnnenvaartkaarten) vast te stellen;
  • de mogelijkheid om de elektronische meldplicht tot andere schepen of samenstellen uit te breiden, te onderzoeken;
  • de toelating van automatische koersbepallingsystemen in de Rijnvaart duidelijk te regelen;
  • de gegevensvelden van elektronische berichten te harmoniseren.
Top

Beslissingsbevoegdheden voor het wijzigen van de RIS-standaarden, richtlijnen of bepaalde delen daarvan

De plenaire vergadering van de CCR beslist op basis van voorstellen van de comités en werkgroepen over wijzigingen van haar reglementen. Daarentegen heeft de CCR met betrekking tot RIS op grote schaal beslissingsbevoegdheden voor het wijzigingen van desbetreffende geldende richtlijnen en standaarden of bepaalde delen daarvan aan haar organen en deskundigengroepen overgedragen. Aldus wil de CCR bereiken dat de standaarden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk inspanning kunnen worden aangepast aan de technische ontwikkeling en de huidige ervaringen. De omvang van de overdracht van beslissingsbevoegdheden volgt uit de betreffende besluiten tot goedkeuring van standaarden en richtlijnen. Deze standaarden en richtlijnen, de organen die voor de verdere ontwikkeling daarvan verantwoordelijk zijn, met name het Comité Politiereglement (RP) met de Werkgroep Politiereglement (RP/G), evenals de Werkgroep RIS (RIS/G), en het Comité Reglement van Onderzoek (RV) met de Werkgroep Reglement van Onderzoek (RV/G), de aan deze organen overgedragen beslissingsbevoegdheden, evenals de betreffende besluiten, zijn in de volgende tabel weergegeven.

Standaard/richtlijn Commissie Beslissingsbevoegdheid Besluit
Systeem voor de elektronische weergave van binnenvaartkaarten en de daaraan verbonden informatie (Inland-ECDIS standaard) RP, RV De CCR geeft opdracht aan haar Comité Politiereglement en haar Comité Reglement van Onderzoek de standaard verder te ontwikkelen en ... de noodzakelijk geachte wijzigingen vast te stellen; ... 2001-I-16
16 kB 12 kB 14 kB
Richtlijnen en aanbevelingen voor River Information Services (RIS-richtlijnen 2002) RP, RV, RIS/G De CCR geeft opdracht aan het Comité voor het Politiereglement en het Comité voor het Reglement van onderzoek, … door de werkgroep RIS deze richtlijnen in samenwerking met de bestaande internationale groep van experts up-to-date te houden. 2003-I-22
13 kB 13 kB 15 kB
Elektronische meldingen in de binnenvaart RP, RIS/G De CCR geeft aan haar Comité Politiereglement de opdracht de standaard door de RIS-Werkgroep in samenwerking met de bestaande internationale Groep Deskundigen aan te laten passen en ... de vereiste wijzigingen op eigen initiatief te besluiten. 2003-I-23
13 kB 14 kB 12 kB
Berichten aan de scheepvaart RP, RIS/G De CCR belast haar Comité Politiereglement de standaard verder te ontwikkelen en verleent ... de bevoegdheid om zelfstandig een besluit te nemen over de noodzakelijke wijzigingen; ... verleent de Werkgroep RIS de bevoegdheid om zelf, volgens een haar vast te stellen procedure, een besluit te nemen over wijzigingen in de referentietabellen van de standaard en deze bekend te maken. 2004-I-17
27 kB 26 kB 26 kB
Systeem voor elektronische weergave van binnenvaartkaarten en de daaraan verbonden informatie (Inland ECDIS Standaard) RP, RIS/G De CCR geeft opdracht aan haar Comité Politiereglement, ervoor te zorgen dat via de RIS-werkgroep en volgens de in de respectievelijke delen van de standaard beschreven actualiseringsprocedures ... de noodzakelijk geachte wijzigingen van de standaard ... op initiatief van de werkgroep kunnen worden aangenomen. 2006-II-22
18 kB 18 kB 19 kB
Richtlijnen en criteria voor verkeersbegeleiding (VTS) op binnenwateren (VTS-richtlijnen 2006) RP, RIS/G De CCR geeft opdracht aan haar Comité Politiereglement via de RIS-Werkgroep, deze richtlijnen en criteria ... aan te passen. 2006-I-20
51 kB 21 kB 20 kB
Standaardisering van het volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart (VTT-standaard 2006) RP, RIS/G De CCR geeft opdracht aan haar Comité Politiereglement, ... de standaard verder te ontwikkelen ... door deze op eigen initiatief te updaten; de RIS-Werkgroep dient hiertoe in samenwerking met de Europese deskundigengroep "Tracking and Tracing on Inland Waterways" voorstellen uit te werken, ... 2006-I-21
66 kB 31 kB 28 kB
Standaardisering van het volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart Typegoedkeuring, inbouw en gebruik van Inland AIS-apparatuur op binnenschepen RP, RIS/G De CCR geeft opdracht aan haar Comité Politiereglement, ... om de teststandaard met de noodzakelijke updates aan te passen; de RIS-werkgroep zal hiertoe in samenwerking met de Europese expertgroep "Tracking and Tracing on Inland Waterways" voorstellen uitwerken, ... 2007-I-15
32 kB 31 kB 30 kB
Standaardisering van het volgen en opsporen van schepen in de binnenvaart Typegoedkeuring, inbouw en gebruik van Inland AIS-apparatuur op binnenschepen RP, RV, RP/G, Secretariaat De CCR geeft opdracht aan haar Comité Politiereglement en aan haar Comité Reglement van onderzoek, ... om door de Werkgroep Politiereglement de lijsten van de volgens de bovengenoemde voorschriften bevoegde overheden, toegestane apparatuur en erkende deskundige bedrijven op eigen initiatief bij te laten werken, en deze lijsten door het CCR-secretariaat te laten publiceren en de wijzigingen daarvan ter kennis van de CCR te brengen, ... 2007-II-24
59 kB 29 kB 60 kB
Top

Samenwerking van de CCR met de Europese Commissie

Bij de ontwikkeling van RIS streeft de CCR naar nauwe samenwerking met de Europese Commissie. De door de CCR uitgevoerde werkzaamheden en goedgekeurde standaarden vormen belangrijke uitgangspunten voor Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap. De CCR past van haar kant de door haar goedgekeurde standaarden zo ver mogelijk aan de in het kader van de richtlijn van de Gemeenschap aangenomen specificaties aan.

Top