Water- en scheepvaartpolitie / verkeersregels

Comité Politiereglement (RP)

De politievoorschriften voor de scheepvaart worden opgesteld door het Comité Politiereglement (RP) van de CCR.

Belangrijkste taken:
Veiligheid van de scheepvaart, exploitatie van de schepen en gedrag in het verkeer

Relevante reglementen:
Rijnvaartpolitiereglement (RPR),
Handboek voor de marifonie in de binnenvaart

 • Wijziging van het RPR op grond van huidige ontwikkelingen of opgedane ervaring, harmonisatie met de Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI)
 • Wijziging van de voorschriften voor radarapparatuur op grond van huidige ontwikkelingen of opgedane ervaring
 • Wijziging van de voorschriften voor de kleur en sterkte van de lichten en goedkeuring van de navigatielantaarns voor de Rijnvaart op grond van huidige ontwikkelingen of opgedane ervaring
 • Continue aanpassing van de Regionale regeling betreffende de marifoondienst in de binnenvaart
 • Vergaderingen met de water- en scheepvaartpolitiediensten
 • Continue aanpassing van de aanbevelingen met betrekking tot de harmonisatie van de boetes

Belangrijkste taken:
Vaststelling van richtlijnen voor de binnenvaartinformatiesystemen en hun harmonisatie in Europa (River Information Services - RIS)

Relevante reglementen:
Besluiten over de richtlijnen en standaarden van de River Information Services

 • Continue aanpassing van de Standaard voor het elektronisch melden van schepen in de binnenvaart
 • Continue aanpassing van de Standaard voor berichten aan de scheepvaart
 • Continue aanpassing van de Inland ECDIS-standaard
 • Continue aanpassing van de Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart (Vessel Tracking and Tracing)
 • Voorbereiding van nieuwe richtlijnen of bijwerking van bestaande richtlijnen voor de standaarden
 • Organisatie van workshops (voor alle RIS-standaarden).

Voorzitterschap van het Comité: Mevr. SCHÄFER, Commissaris van Duitsland
Secretariaat: Mevr. HIRTZ

Werkgroepen: RP/G, RIS/G

Vergaderkalender

Werkprogramma 145 kB 113 kB 142 kB

Top

Tekst van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR)

Het RPR bevat alle regels die van toepassing zijn op de scheepvaart op de Rijn.

Top

Informatie over de ontstaansgeschiedenis van het RPR

 • 1850: eerste Rijnvaartpolitiereglement (protocol VIII van 1850) 785 kB 1023 kB 1001 kB
 • 155 Jahre internationale Vorschriften der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (V. Orlovius) 2549 kB
Top

Structuur van het RPR

De voorschriften van het RPR zijn van uiteenlopende aard: regels voor de tekens en lichten van de schepen en duwstellen, vaarregels (ontmoeten, voorbijlopen, stilliggen en afmeren), verkeerstekens langs de vaarweg, afmetingen van de schepen, bescherming van het water. De goede naleving van deze voorschriften wordt gecontroleerd door de water- en scheepvaartpolitiediensten van de Rijnoeverstaten.

Opbouw van het RPR

Bepalingen die van toepassing zijn op de hele Rijn

1.Algemen bepalingen
2.Kentekens en diepgangsschalen van schepen, meting
3.Optische tekens van schepen
4.Geluidsseinen, marifoon, radar
5.Verkeerstekens
6.Vaarregels
7.Ligplaats nemen
8.Aanvullende bepalingen

Bijzondere bepalingen op bepaalde riviergedeelten

9.Vaarregels en ligplaats nemen
10.Hoogwater en laagwater
11.Ten hoogste toegelaten afmetingen
12.Meldplicht, waarschuwingsposten
13.Kanaalspitsen
14.Reden

Milieubepalingen

15.Bescherming van het water en verwijdering van scheepsafval

Bijlagen

1.Letter of lettercombinatie voor het land
2.(zonder inhoud)
3.Optische tekens van schepen
4.(zonder inhoud)
5.(zonder inhoud)
6.Geluidsseinen
7.Verkeerstekens van de vaarweg
8.Verkeerstekens voor de markering van de vaarweg
9.Waarschuwingsposten Oberwesel - St. Goar km 548,5 - 555,43
10.Model van het olie-afgifteboekje
11.Gegevens die in het Inland AIS-apparaat moeten worden ingevoerd: verklaring van de “navigatiestatus” en van het “referentiepunt voor de positie-informatie op het schip”
12.Lijst van de soorten vaartuigen en samenstellen
Top

RPR en CEVNI

De VN/ECE heeft voor heel Europa een aanbeveling aangenomen die de harmonisatie van de verkeersregels voor de binnenvaart tot doel heeft. De regels die bij deze aanbeveling zijn aangenomen vormen de CEVNI. De zesde editie is in november 2021 gepubliceerd in het Engels, Frans en Russisch.

De CEVNI is grotendeels gebaseerd op het RPR van de CCR. Veel bepalingen zijn dan ook identiek of gelijkwaardig.

Voor de verdere harmonisatie van de politievoorschriften werken de VN/ECE, de Centrale Commissie, de Donaucommissie, de Moezelcommissie en de Savacommissie samen aan de opstelling van een gemeenschappelijk document. Dit zal waarschijnlijk nog een aantal jaren in beslag nemen.

Top

Gemeenschappelijke bijeenkomsten van de water- en scheepvaartpolitie

Voor een uniforme toepassing van de verkeersvoorschriften en de beantwoording van vragen over de concrete vertaling van deze voorschriften naar de dagelijkse praktijk komen sinds enkele jaren de experts van de bevoegde autoriteiten en de vertegenwoordigers van de water- en scheepvaartpolitiediensten van de lidstaten van de CCR regelmatig bijeen. De laatste bijeenkomst heeft in 2017 plaatsgevonden in Berlijn. 20 kB 20 kB 20 kB 19 kB

Top

Aanbevelingen voor uniforme boetes voor overtredingen van op de Rijn en de Moezel geldende politievoorschriften (Besluit 2019-II-23)

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Moezelcommissie brengen samen de “Aanbevelingen voor uniforme boetes voor overtredingen van op de Rijn en de Moezel geldende politievoorschriften” uit, in de wandelgangen meestal aangeduid met “Boetecatalogus”.

De boetecatalogus weerspiegelt het gemeenschappelijke standpunt dat door de deskundigen voor de veiligheid in de scheepvaart gezamenlijk op internationaal niveau in overleg tot stand is gebracht.
Het achterliggende doel van de boetecatalogus ligt in de verhoging van de veiligheid en het goede verloop in de scheepvaart. Door het opstellen van een uniforme lijst van boetes voor overtredingen van de verkeersvoorschriften die gelden op de Rijn en Moezel wordt een bijdrage geleverd aan de harmonisatie van het binnenvaartrecht. Boetes die verschillen van elkaar zouden juridisch gezien tot problemen kunnen leiden en door de betrokkenen als ongerechtvaardigd kunnen worden beschouwd.

 • Boetecatalogus [2020] 352 kB 370 kB 362 kB
Top