Structuur en organen

Secretariaat

De Centrale Commissie heeft een permanent administratief orgaan, het secretariaat, dat uit een dertigtal personen bestaat. Het secretariaat bereidt de werkzaamheden van de organen van de Commissie voor en is belast met de uitvoering van de besluiten. Het secretariaat zorgt voor de verspreiding van de documenten, het openbaar maken van besluiten, organiseert vergaderingen, verricht documentatiewerkzaamheden, verzorgt vertalingen, enz.

Hiervoor beschikt het secretariaat over een budget van ongeveer 2,7 miljoen euro.

Meer informatie over de huidige samenstelling van het secretariaat en de taakverdeling binnen het secretariaat vindt u in de onderstaande documenten. 23 kB 22 kB 17 kB

De secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en de hoofdingenieur hebben binnen het secretariaat een specifieke status: zij worden door de Centrale Commissie benoemd en beschikken krachtens een besluit over een (hernieuwbaar) mandaat van vier jaar. De andere medewerkers van het secretariaat worden door de secretaris-generaal op basis van een arbeidscontract aangesteld. Het personeel van de Centrale Commissie is onderworpen aan het Reglement inzake het Personeel.

De werkwijze van de Centrale Commissie is geregeld in het Intern Reglement. De organisatie van het secretariaat is in het Reglement inzake het Personeel vastgelegd. Het Reglement inzake de Financiën en de Comptabiliteit regelt de uitgaven van de CCR.